صفحه قبل

 دستگاه تصفیه هوای ال جی

مدل نام انواع فیلتر مراحل تصفیه مساحت تحت پوشش متر مربع حداکثر برق مصرفی W ابعاد cm وزن kg  
ارتفاع طول عرض
PS-S200WCC AIR JET WHITE فیلتر اولیه،فیلتر ضد الرژی،فيلتر هپا و استرليزه نانو،فیلتر بوگیر(فیلتر کربنی قابل شستشو) 7 20 18 46.3 37.2 20 7.2  
PS-S200wCw AIR JET CIRCLE فیلتر اولیه،فیلتر ضد الرژی،فيلتر هپا و استرليزه نانو،فیلتر بوگیر(فیلتر کربنی قابل شستشو) 7 20 18 46.3 37.2 20 7.2  
PS-N700WP AIR STAR فیلتر اولیه،فیلتر ضد الرژی،فيلتر هپا و استرليزه نانو،فیلتر بوگیر(فیلتر کربنی قابل شستشو) 5 57 65 56 42 27 12  
PS-T450WN BLACK HOLE پیش فیلتر،آلرژی، کربن ،هپا 12 48 50 63 44.4 26 9.4  
PS-N700WPR AIR STAR  فیلتر ضد آلرژی - فیلتر ضد قارچ، خاک و باکتری، فیلتر كربن و بیو آنزیم ،فیلتر هپا و استرلیزه نانو ،فیلتر پلاتینیوم 16 57 55 42.6 56 27 12  
PH-U450WN AQUA پیش فیلتر،آلرژی، کربن ،هپا و دیسکی آب 13 44 45 63 44.4 29 11.3  
PS-R450WN AIR DREAM فیلتر اولیه -فیلتر بوگیر-فیلتر هپا و نانو -فیلتر ضد آلرژی --- 43 45 56 27 42 7.3  
PS-P800WF AIRBUS  پیش فیلتر،آلرژی، کربن ،هپا 12 80 90 67 47.5 30 15  
WB-S040BPM AIR WASHER فیلتر اولیه گرد و خاک - فیلتر آب - دارای حسگر بو --- 28 44 38 36 220 7.4  
WB-S040BPW AIR WASHER فیلتر اولیه گرد و خاک - فیلتر آب - دارای حسگر بو --- 28 44 38 36 22 74  
HPS-B090BW TUMBLER فیلتر اولیه گرد و خاک --- 28 --- --- --- --- ---  
HPS-B090BB TUMBLER فیلتر اولیه گرد و خاک --- 28 --- --- --- --- 0.5  
HPS-B090BP TUMBLER فیلتر اولیه گرد و خاک،دارای حسگر بو --- 28 --- --- --- --- 0.5  
HPS-A090BW CIRCLE چهار عدد فیلتر : پیش فیلتر،آلرژی، کربن ،هپا --- 28 9.3 255 109 89 0.5  

دستگاه تصفیه هوای ال جی