صفحه قبل

چيلر تراکمي آبي شرکت سبلان تهویه با چهار کمپرسور رفت و برگشتي
 

 
سبلان تهویه

چيلر آبی تراکمي سبلان تهویه با سه کمپرسور رفت و برگشتي
 

 
سبلان تهویه

چيلر تراکمي آبي سبلان تهویه با دو کمپرسور رفت و برگشتي
 

 
سبلان تهویه

چيلر آبی تراکمي سبلان تهویه با يک کمپرسور رفت و برگشتي
 

 
سبلان تهویه

چيلر آبی تراکمي شرکت سبلان تهویه با شش کمپرسور رفت و برگشتي سبلان تهویه